ul. Wschodnia 14C, 62-200 Gniezno

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dostawa ładowarki wraz z oprzyrządowaniem.

Zapytanie ofertowe opracowano na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie

– projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Postępowanie prowadzone zgodnie z Zasadą konkurencyjności.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

GARDENIA Tomasz Hernacki

z siedzibą w Gnieźnie

 1. Wschodnia 14c

62-200 Gniezno

Oddział Strzelno

 1. Kościuszki 9b

88-320 Strzelno

Zapytania ofertowe

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. KOD CPV: 34142100-5
 1. Przedmiot zamówienia: ładowarka wraz z oprzyrządowaniem

III. Opis przedmiotu zamówienia:

- stan techniczny: nowa;

- rok produkcji 2017;

- certyfikat CE,

- silnik diesel;

- moc silnika min. 37 KM,

- hydrostatyczny napęd na 4 koła;

- przepływ oleju min. 65  l/min;

- masa własna bez balastów do 1500 kg;

- niecentryczna budowa wysięgnika teleskopowego;

- wysokość podnoszenia min. 2,7 m;

- udźwig min 1000 kg;

- chłodnica oleju hydraulicznego;

- typ: przegubowa teleskopowa;

- okres gwarancji min. 24 m-ce.

Wyposażenie:

- zawór antypoślizgowy załączany przez operatora maszyny;

- system pływający narzędzi;

- hydrauliczny regulator  poziomu  narzędzia;

- joystick wielofunkcyjny;

- tylni balast boczny 180 kg;

- hak holowniczy kulowy 50 mm ze sworzniem;

- dedykowane przystawki:

 • Pług  z ostrzem i gumową krawędzią (min. 1400 mm), hydraulicznie regulowany kąt pracy;
 • Hydraulicznie napędzana szczotka z kolektorem zbierającym i systemem zraszania, szer. robocza min. 1500 mm;
 • Wciągarka hydrauliczna, długość liny min. 30 mb;
 • Widły do palet – dł. min. 1200 mm;
 • Demontowana kabina.

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać autoryzowani dealerzy  producenta maszyny, posiadający autoryzowany serwis na terenie Polski.

Opis sposobu dokonywania oceny: Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę wyżej wymienionego warunku zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie analizy informacji przekazanych przez Wykonawcę.

 1. WARUNKI WYKLUCZENIA

Odrzuceniu  podlegają  oferty:

- których  treść  nie  odpowiada  treści  zapytania  ofertowego,

- złożone  przez oferenta,  który  nie  spełnia  warunków określonych  w  zapytaniu  ofertowym,

- złożone  przez  oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,

- złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie określonych kryteriów.
 2. Rodzaje i opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz ze wskazaniem sposobu oceny ofert:

Nazwa kryterium oceny ofert

Waga (maksymalna liczba punktów)

KRYTERIUM – Cena brutto

-        w ofercie należy określić łączną cenę netto oraz brutto /z podatkiem VAT/ w

Wartość punktowa = 60

Liczba punktów przyznawana będzie wg następującego wzoru

      najniższa oferowana cena brutto

C= -------------------------------------------   x 60

      cena brutto badanej oferty            

60% (60 pkt.)

KRYTERIUM – termin dostawy w dniach od daty podpisania umowy

Termin dostawy – do 7 dni – 20 pkt.

od 8-14 dni – 10 pkt.

powyżej 14 dni – 0 pkt.

20% (20 pkt.)

KRYTERIUM – odległość autoryzowanego serwisu do oddziału Zamawiającego (Strzelno, ul. Kościuszki 9b)

Do 120 km – 20 pkt.

Od 121-200 – 10 pkt.

Powyżej 200 km – 0 pkt.

20% (20 pkt.)

RAZEM

100% (100 pkt.)

W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe złożone zostaną oferty o takiej samej liczbie punktów Zamawiający wybierze ofertę najbardziej korzystną pod względem ceny brutto (cena najniższa jest rozstrzygająca).

VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejsce realizacji zamówienia: 88-160 Strzelno, ul. Kościuszki 9b

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 28.02.2018

                 

 VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę ładowarki wraz z oprzyrządowaniem”, powinna zostać dostarczona do dnia 27.12.2017 r. do godziny 9.00
 2. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
 3. przesyłką kurierską lub
 4. osobiście na adres: GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Trzemeszeńska 17a, 62-200 Gniezno

lub

oferty można składać również drogą mailową na adres: info@gardeniaogrody.pl do dnia 27.12.2017 r. do godz. 9.00.

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferty mogą składać autoryzowani dealerzy. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta.
 2. Termin związania ofertą: oferta wiąże Oferenta od chwili jej złożenia u Zamawiającego przez 60 dni.
 3. Oferta musi zawierać:
 • Ofertę, która powinna zawierać co najmniej:
 1. nazwę, adres Oferenta, numer NIP,
 2. przedmiot zamówienia wraz z opisem umożliwiającym ocenę istnienia parametrów określonych w zapytaniu;
 3. termin realizacji zamówienia,
 4. łączną cenę netto i brutto,
 5. termin ważności oferty.

Oferta może zostać złożona na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

 • Następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. Oświadczenie o braku powiązań,
 2. Certyfikat lub inny równoważny dokument potwierdzający status autoryzowanego dealera producenta.

 

 1. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE
 1. Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez 3-osobową Komisję powołaną przez Zamawiającego spośród pracowników Zamawiającego lub też spoza ich grona.
 3. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania.
 4. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami ponosi tylko i wyłącznie Oferent.
 5. Komisja:
 • stwierdza prawidłowość postępowania oraz liczbę otrzymanych ofert,
 • weryfikuje oferty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym,
 • odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w zapytaniu ofertowym,
 • wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 2. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 28.12.2017 r.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 4. Umowa na dostawę musi zostać podpisana przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego do podpisania umowy.
 5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 6. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt na adres: info@gardeniaogrody.pl

INFORMACJE

Nazwa instytucji zamawiajacej: GARDENIA Tomasz Hernacki
Data zamieszczenia 2017-12-15
Data składania ofert 2017-12-27
Rodzaj zamówieniadostawy inne
Powiat: Powiat mogileński
Gmina: Strzelno
Miejscowość: Strzelno

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o braku powiązań.

PLIKI DO POBRANIA / załączniki do pobrania:

 • Zapytanie ofertowe GARDENIA 
 • Zał. 1 Formularz oferty 
 • Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

Pliki można pobrać klikając na ikony poniżej.

Masz jakieś pytania? Chętnie odpowiemy!
Zapytania ofertowe, skontaktuj się z nami!